Startseite > Uncategorized > Mipela i laikim ol kalsa

Mipela i laikim ol kalsa

Namba 5 mun i go inap lg namba 9 mun em taim blg san na sindaun lg ausait. Olgeta lain i wok lg painim sans lg  lusim wok na kisim win na sindaun nating lg kopi sop. Lg apinun mi laikim tumas sindaun lg hap eria em stap arere lg wanpela Restaurant na ol i kolim Biagaden. I no min olsem gaden i karim ol botol. Tasol yu sindaun aninit long sed blg ol chestnut tree na kisim wanpela o tupela glas bia. Lg Taim blg ol spesol festival ol i no yusim ol draipela truck wantaim diesel ensin we i gat planti hospaua lg deliverim ol bia drum. Nogat. Sampela taim ol i save yusim hospaua trutru. Ol manmeri i laikim dispela kain show. Long wanem em onaim pasin tumbuna na kalsa blg kantri.

Taim blg summer em taim blg marit lg haus lotu. Mi no gat wari lg tupela marit lg piksa. Tupela i kisim blesing pinis. Nau ol i sanap hapsait lg haus lotu na wetim ol soldia lg lodim draipela gan lg taim bipo bipo tru. Gan ol i kolim musket na ol soldia ol i kolim musketeer. Dispela pasin i kam lg taim blg 30yia woa (1618-1648 lg Yurop). Nau tasol ol i senisim pasin lg yusim olgeta. Ol i no sutim man. Nogat! Ol i pairapim gan lg givim biknem lg tupela marit. Em mak blg pati na amamas. Tasol sampela manmeri i no laikim dispela pasin lg bipo. Long wanem ol musketeer i save putim ol klos blg ol soldia na yusim ol samting blg pait. Planti lapun i tingting bek lg taim blg world war II. Planti samting we i pretim ol ol i holim lg tingting. Taim ol i lukim ol musketeer na harim gan i pairap ol i tingim ol soldia trutru.

Werbung
Kategorien:Uncategorized
  1. Du hast noch keine Kommentare.
  1. No trackbacks yet.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: