Malolo

Belo samting mi save sanap lg haus lotu blg mi na winim Euphonium. Em gutpela malolo tru.

Kategorien:Uncategorized

Yumi FM 93.0 – magic!

Nau moning mitupela Gertrud i sindaun na kaikai brekfest. Musik i kam stret lg Mosbi. Mipela i laikim tru tru stail na nek blg ol chart hits blg PNG. Tingim, redio stesin i no stap klostu. Em 14.000 km samting. Tasol progrem mipela inap harim lg stereo. Internet i mekim yumi i stap klostu wantaim. Tasol em kain olsem bikpela ilusen. No ken lus tingting: Internet em virtual reality tasol. Taim yu ritim dispela teks yumi no inap sindaun na toktok na kaikai na dring kopi wantaim. Sori tru.

Sampela taim mi harim tok olsem, net em gutpela rot to keep in touch. Ating „tasim“ em narakain samting. Sapos yumi putim internet lg ples blg en na larim em mekim wok lg pasin blg em yet, orait yumi ken amamas lg magic blg rausim longpela namel lg yumi. Singsing ya i narakain gutpela olgeta!

Kategorien:Uncategorized

Long haus blg Papa bilong mi…

… i gat planti rum i stap. (Jon 14:2) Long haus bilong Pasto blg Memmingerberg i gat planti rum i stap tu. Haus i no redi yet. Em nidim sampela stretim long insait. Hapsait long haus blg pasto, haus lotu wantaim ples matmat i stap. Las piksa i soim haus bung wantaim paris opis. Haus bung i givim planti spes blg kainkain grup. Ol lapun, ol yangpela, papamama, lain bilong singsing na music, administresen na i go ol i larim dispela haus i kamap laif stat long moning i go inap long biknait. Bung na sindaun long aussait i no gutpela aidia. Sekim ol diwai: Ol i no gat lip. Long wanem em kol tumas. Paintri tasol i no save lusim grin blg en. Olsem na em i kamap mak blg laip i stap oltaim oltaim na yumi save yusim paintri olsem krismastri. Novemba i go inap lg Epril mipela i save onim hitim na sindaun insait lg haus.

Kategorien:Uncategorized

Ol Jeman i save dring planti Kopi

Wanwan Sarere Gertrud mitupela i go long maket na baim nupela kaikai bilong neks wik: Kumu, apel, kiau, abus, bret… Mipela i baim ol samting pinis, orait mipela i sindaun insait long wanpela kopisop na dring kopi. Long „Simon“ ol i wokim gutpela kopi i gat kik.IMG_4911

Dispela masin em dram bilong rostim nupela kopi. Ol kopibin i kam long planti kantri kain olsem Tanzania, Brazil, Ethiopia, Colombia na… PNG!
No ken ting mipela save dring Whisky. Nogat. Tasol long kopisop „Simon“ ol i save salim Whisky long Scotland tu. Long wanem planti manmeri i save baim wanpela botol olsem presen bilong ol samting i kamap olsem bonde pati blg lapun papa, pren o ol bikman.

Kategorien:Uncategorized

Kainkain bilas

5. März 2017 1 Kommentar

Long Ravensburg ol i save bilasim ol haus wantaim kainkain sainbot. Nem bilong wanpela hotel bilong taim bipo tru em „Tripela King“. Sainbot i soim ol tripela saveman bilong sankamap. Narapela bilas long kona bilong wanpela haus i soim husat tru i karim ol lapun na ol bikman: em ol yangpela tasol. Las piksa mi snepim long haus kotu long Weingarten. Em pulpit. Em luk olsem ston tasol ol i kavim long timba.

Kategorien:Uncategorized

Fasching

– em carnival lg tok inglis. Kain olsem pasin blg Mardi Gras lg Australia. Olgeta manmeri long Grönenbach i kam bung long senta blg ples. Mayor i sanap long balcony blg city hall na givim toktok long ol pipol. Long dispela de em i mekim tok pani tasol! Planti lain i bilasim ol yet na putim kainkain klos. Bai yu lukim sampela pairet o prinses o indien o welanimal. Bilas i bihainim laik na fentesi blg yu yet tasol. Nogat lo. Brassband i save mekim planti nois na klostu inap kirapim ol daiman lg ples matmat hapsait long haus lotu;-) Maski yu yangpela yet o yu kamap lapun pinis, ol manmeri i kam bung long singsing na danis wantaim ol arapela. Inap long biknait bai yu harim planti bikmaus long rot. Wantu, lg stat blg lent lg Trinde, Ash Wednesday, Fasching i pinis.

Kategorien:Uncategorized

Spesol lotu

Las Sande ol pasto long Memmingen seket i kam long Memmingerberg. Ol i gvim blessing na putim mi long wok. Tupela wanwok long taim mi stap long PNG i joinim mipela: Dr. Traugott Farnbacher na Dr. Wolfgang Thumser. Stol mi werim em kam long han bilong Tisa Dau Zorong. Tenkyu tru, Dau, long dispela naispela presen. Kongrigesin i laikim tumas na ol pasto i bin aigris long bilas.

Kategorien:Uncategorized

nogat taitol

img_4844-2

Kategorien:Uncategorized

St. Gordian & Epimachus

„St. Gordian & Epimachus“ – em nem bilong haus lotu bilong Memmingerberg. Neks wik bai mi stori liklik long instelesin na mi kamap pasto bilong dispela paris. Hap bilong dispala haus lotu ol i putim long wok long yia 1483. Em yia mama i karim Martin Luther.

Orait, nau mi mas redim autim tok blg. tumora: Teks em Kisim Bek 3:1-14. God i tok, „Mi Yet Mi Stap Olsem.“ Tasol Mose i no harim gut na kirapim planti tok…st-_gordian_und_epimachus_03

Kategorien:Uncategorized

Wokabaut i go long ples daun blg Tanhaim (Tannheimer Tal)

Tude Gertrud mitupela i go cross-country-skiing long Tannheimer Tal. Dispela ples daun i stap namel long ol naispela maunten long kantri Austria. I no longwe tumas long asples blg mipela; wankain olsem yu kalap long ka long Logaweng na draiv i go long Heldsbach.

Em kol tumas, -10 digri celsius. Olsem na mipela i putim planti klos na kamap olsem anian: Fopela T-shirt, fleece, saket, tripela trausis, kep, karamap blg han. Ski i gat spesol fiting blong holim su. Moabeta mi soim sampel piksa…

Long belo mipela i sindaun long wanpela restaurant na Gertrud i kaikai „Apfelstrudel“ – em wankain olsem apple pie mi bin wokim long Logaweng. Mi kaikau „Kaiserschmarrn“. Em pancake wantaim plaaaaanti suga. Ating ol lain blg PNG bai laikim! Ol i wokim long praipan na katim bipo long putim long plet. Dring i no bia, em loliwara blg Austria ol i kolim „Almdudler“. Belo kaikai pinis mipela i bin go bek long rot na skruim dispela naispela skiing trip. Oloman, God i wokim kreesin gut tru!

Kategorien:Uncategorized