Archiv

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Holide…

…min olsem kongrigesin na skul i larim mipela i stap longwe lg wok. Tripela wik mi no makim wanpela de lg opiskalenda blg mi. Gertrud mitupela i lusim ples, kalap lg ka na draiv i go stret lg kantri Austria. Tupela wik mipela i bin sindaun antap tru namel lg ol maunten blg provins Kärnten. Las wik blg holide mipela i stap lg not blg Italy, hap ol i kolim Saut Tyrol. Maski lg raitim planti. Ol piksa bai helpim mi lg skruim dispela stori blg holide ekspiriens i go. (Haus lotu em Luteran Sios blg Meran, lg han kais: haus blg pasto.)

Werbung
Kategorien:Uncategorized

Summertime… and the livin´ is easy

Taim blg san – em taim blg amamas lg sindaun lg aussait na harim musik. Antap i bin kamap lg Munich. Dixieland Band tamblo i bin perfom lg Grönenbach.

Ating Misis blg mi em wanpela i werim sket na meriblaus lg dispela hap graun ol i kolim Allgäu. Paradais, a?

Kategorien:Uncategorized

Hatwok lg wokim sois

Sarere em de mipela i save go lg maket. Plaaanti sois i stap. I no wanpela kain bret o tomato o sis tasol. Nogat, kain kain i stap. Em hatwok lg wokim sois;-)) Ol sekenhan buk mipela inap kisim nating na putim liklik ofa blg helpim ol manmeri i no stap gut.

 

Kategorien:Uncategorized

Nek blg Luteran Sios…

… i kamap long tupela tok ples: tiolosi na musik. Mi ting olsem nek blg Luteran Sios namel lg ol lotu em mas tiolosi we i kam stret lg Baibel na musik we i kamap rot gutnius i inap yusim long kirapim bilip. Musik i sut stret lg bel blg yumi.

Gutpela eksampol blg wok misin i bin kamap lg las wik lg taun Greifswald lg nambis blg Yemani: Festival blg Refomesin Musik. Long olgeta haus lotu ol i pilai musik blg Johann Sebastian Bach. Bach em man i gat biknem lg Yemani. Em save yusim planti nek blg Matin Luta na planti baibelstori olsem teks blg musik blg en.

IMG_5251

Kategorien:Uncategorized

Kirchentag lg Berlin

1. Juni 2017 1 Kommentar

„Kirchentag“ long Berlin (Jun 24-28) i bin givim bes tasol mi bel nogut na sori long wanpela samting: Mi no inap lukim o stap wantaim sampela ges i kam lg PNG. Ating planti bikman na patnasip komiti kain olsem i kisim tanget, a? Tasol nogat wanpela i inap bihainim singaut na kalap long balus na go lg Berlin? Luk olsem. Em mas hevi lg moni o visa o pasport, a? „Kirchentag“ em konfrens, kem na fesival blg ol Luteran na ol Protestan lg Jemani. Bikpela lotu lg las de lg taun Wittenberg i kamap olsem singsing na amamas blg 500 yia Refomesin. Mi bin lukim planti deleget i kam lg Africa, Sautamerika, Esia… PNG, yu stap we?

Sampela blg yupela i askim mi lg ka mi save yusim lg Yemani. Ka blg mi yu inap lukim antap lg wanpela ferry lg Berlin (VW T4/1999/ 415,000km). Arere lg haiwe i go lg Berlin mi lukim tok save bilong salim fastfood i stap lg sainbod. Teks aninit ol i putim lg blek on wait i kirapim bel blg mi. Teks i tok olsem Mi holim yu. God.

Update: Nau tasol Gerard i toksave: POM did attend with poroman long Donauwoerth seket 👍🏿👍🏿

Kategorien:Uncategorized

Lukluk raun long sandaun blg Bavaria

Olgeta wiken mitupela Gertrud i save raunraun. Bavaria i luk olsem provins we olgeta samting i kamap nating long graun. Nogat! Olgeta samting – diwai, gras, kon, poteto…- ol fama i save planim na groim na kisim.
No ken ting olsem Jemani i pulap lg ol manmeri. Hap graun blg PNG em kamap olsem 462,840 km² na 7.5 million man i stap . Jemani: 357.376 km²/81 million. Planti taun lg Jemani i pulap tru! Tasol rurel eria i stap nating. Gras ol i save katim olsem kaikai blg ol bulmakau. Ol didiman i save yusim bikpela masin blg katim gras.

Kategorien:Uncategorized

Reichenau ailen

Reichenau em hap graun i go insait lg raunwara Bodensee, kain olsem ailen. Tasol rot i stap. Gertrud mitupela go lg wilwil. Pastaim mipela visitim St. Georg. Haus lotu ol i wokim lg yia 900 samting. Insait i gat wolpainting i winim moa olsem 1000 yia pinis. Painting lg namel i soim Mattyu 8:23-26: Orait Jisas i kalap long bot, na ol disaipel bilong en i bihainim em. Ol i go namel long raunwara na bikpela win tru i kirap na si i laik karamapim bot. Tasol Jisas i slip i stap. Na ol i go kirapim em, na i tok, “Bikpela, helpim mipela. Yumi laik lus nau.” Na em i tokim ol olsem, “Bilip bilong yupela em i liklik tru. Watpo yupela i pret?” Na em i kirap na i krosim win wantaim si. Na win i dai, na wara i no mekim nais liklik. Mipela lukim stori na tingim taim mipela kisim speedboat lg Finsch na go kam lg Lae.

Kategorien:Uncategorized

Tromoi amamas i go long skai…

Ballons

Kategorien:Uncategorized

As kantri bilong refomesin

Tude apinun mipela i bin raunraun klostu long ples bilong mipela. Gras i sanap pulap wantaim lion´s-tooth – dispela plaua em gutpela kaikai bilong ol bulmakau. Mande em de bilong malolo na limlimbur. Taim mi wokabaut na kisim win mi filim olsem Yumi fri! God i rausim olgeta hevi na sin. Em baim bek yumi na yumi kisim indipendens pinis. Tasol as kantri bilong refomesin – em Jemani – i save tromoi planti lo tok long yu. Kantri i pulap tru long kainkain sainbot na toksave olsem No ken… no ken… no ken… yu mas… yu mas… yu mas…

Las piksa i soim banis blg wanpela hetwara. Ol Katolik i sanapim ston kaving blg Maria antap long pos. Long ista taim ol i save bilasim dispela memorial wantaim planti kiau i gat kalakala. Orait hul wara i kamap prea olsem: Tenkyu Jisas (ol katolik bai adresim prea i go long Maria, tasol yumi Luteran bai tok olsem) tenkyu Jisas long nupela laip i kam long yu tasol. Plis was gut long mipela.

Kategorien:Uncategorized

ai i raun

Oloman! Planti samting i fit insait long tupela de tasol: Yu inap statim de wantaim planim sampela liklik diwai lg gaden blg pasto. Bihain Gertrud mitupela givim sixti lg highway № 7 na 6. Mipela bin draiv i go 300km not na joinim birthday pati blg wasmama blg pikinini meri blg. mipela. Neks de funeral ceremony na baptais i wetim mi. Long nait brass na wind orchestra lg Memmingerberg ol i invaitim mipela lg harim spring concert. Olsem dekoresin ol i droim bikpela piksa long tupela haus i gat namba no histori lg ples: haus lotu na wanpela haus bipotaim tru blg gavaman. Long mun Epril taim o ron na planti senis i kamap kwiktaim. Kain olsem klaimet. Insait long wanpela de san i inap hatim yu gut tru na neks minit ol klaut i tromoi ren i kamap ais lg yu.

Kategorien:Uncategorized